Hälso- och sjukvård, inklusive tandvård

Liberalerna vill att varje värmlänning själv ska ha frihet att styra sitt liv och sin hälsa. För det krävs att få vara delaktig att få kunskap och information om sin hälsa, ett gott bemötande och en tillgänglig vård och en god förebyggande vård mot ohälsa.

 

Patienten i centrum

 • Patientens rätt att välja såväl i öppenvård som slutenvård.
 • Patienten har rätt till en fast vårdkontakt.
 • E-hälsa och digital patientinformation för att stärka patientens delaktighet, kontinuitet och
 • Den som blir inlagd på sjukhus måste erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg.

 

Tillgänglighet och kontinuitet i vården

 • Anpassa ersättningssystem till vårdgivare så att det stimulerar tillgänglighet och kontinuitet.
 • Oavsett var i Värmland du bor ska du ha tillgång till jämlik vård och patientsäker vård.
 • Patienten som individ i fokus. Ingen ska behöva hamna mellan stolar, överlämnande mellan vårdnivåer och huvudmän måste ske utan att patienten påverkas negativ.
 • Bredda vårdvalet, LOV, patientens valfrihet i centrum.
 • Samordning är av särskild vikt för de mest utsatta. Multisjuka personer måste få stöd utifrån individens behov och i största möjliga mån erbjudas inflytande och delaktighet.
 • Arbeta för hög tillgänglighet i primärvården i hela Värmland för att avlasta akutmottagningarna.

Vårdens kvalitet är överordnad

 • Huvudansvaret för vården skall ligga hos regionerna.
 • Staten ska besluta över högspecialiserad vård – här ska inte regionpolitiska hänsyn tas.
 • Samarbetet med våra universitet ska bibehållas och utvecklas för forskning och utbildning för tillgång till kompetens.
 • Samordning mellan landstinget, universitet och socialstyrelse är särskilt viktigt för att underlätta valideringsprocesser för legitimerad sjukvårdspersonal med utländsk utbildning.
 • Personalförsörjningen måste tryggas och kvalitetssäkras.
 • Återinför vårdbiträden – 330 nya jobb till Värmland

Jämställd vård är en fråga om patientsäkerhet.

 • Vård och sjukvårdsstatistik ska redovisas och analyseras ur ålders- kön- och genusperspektiv.
 • Landstingen ska genom så kallad gender budgeting synliggöra människorna bakom siffrorna i budgeten och bevaka fördelning mellan män och kvinnor i landstingets alla verksamheter.
 • Slopa den övre åldersgränsen för erbjudande om mammografiundersökning.

Friskvård och folkhälsa

 • Stöd ska erbjudas de som vill förbättra sina levnadsvanor och förebygga och behandla sjukdomar.

Tandvård

 • Ett förstärkt högkostnadsskydd ska införas för de som har stort tandvårdsbehov.
 • Tandvård ska finnas nära patienten i hela länet, både förebyggande som behandlande.

Psykiatri

 • En väg in är särskilt viktigt inom psykiatrin.
 • Möjligheter till självvald inläggning, där patienten själv bestämmer över sina in- och utskrivningar behövs.
 • Samordning med andra aktörer är särskilt viktig inom psykiatrin.
 • ”Första linjen” för råd, stöd och behandling av barn och unga ska utvecklas i hela Värmland.

Kompetensförsörjning inom sjukvården

 • Landstinget i Värmlands ska vara en attraktiv arbetsgivare och fortsatt erbjuda specialistutbildning och kompetensutveckling.
 • Bättre samverkan med utbildningsaktörer för att locka nyutbildade inom vården